Проект "Твоят час"

Проект BG05M2OP001-2.004-0004

"Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез

дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)"– фаза 1,

финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж",

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

         

галерия