Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Обща информация за проекта

На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Проектът е на обща стойност 109 562 641,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Допустими дейности

 • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
 • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
 • Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в заповед на министъра на образованието и науката.

Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

Индикатори за изпълнение:

 • Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда - 140 000 броя;
 • Брой ученици, получили допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда - 37 718 броя;
 • Брой на участниците подкрепени в борбата или противодействието на ефектите от пандемията COVID-19 - 477 718 броя.

Индикатори за резултат:

 • Брой участници, които придобиват умения за обучение от разстояние - 210 000 броя;
 • Нетен коефициент на записване в образование на подкрепените участници – 90 %;
 • Брой участници, които придобиват квалификация при напускане на операции, подкрепени с действия за борба с последиците от пандемията COVID-19 - 20 000 броя.

https://www.mon.bg/bg/100925

СЪОБЩЕНИЕ

На 20.02.2022г. от 11.00ч. до 15.30ч. в компютърния кабинет (Сградата на начален етап) ще се проведе обучение на тема: "Работа със специални образователни платформи за обучение в електронна среда" по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", Дейност 4 "Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)". Обучението ще се състои под формата на  две обучителни групи по два часа с родители на ученици от първи клас. 

 

На 10.05.2022г. от 14.00ч. до 16.30ч. в компютърния кабинет (Сградата на начален етап) ще се проведе обучение на тема: "Информационни технологии за социално общуване" по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", Дейност 2 "Обучение на ученици".  

На 12.05.2022г. от 14.00ч. до 15.20ч. в компютърния кабинет (Сградата на начален етап) ще се проведе обучение на тема: "Информационни технологии за социално общуване" по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", Дейност 2 "Обучение на ученици".  

На 14.05.2022г. от 09.00ч. до 11.10ч. в компютърния кабинет № 9 (Централна сграда) ще се проведе обучение на тема: "Работа със специални образователни платформи за обучение в електронна среда" по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", Дейност 4 "Обучение на родители/образователни медиатори".  

На 14.05.2022г. от 11.20ч. до 13.30ч. в компютърния кабинет № 9 (Централна сграда) ще се проведе обучение на тема: "Работа със специални образователни платформи за обучение в електронна среда" по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", Дейност 4 "Обучение на родители/образователни медиатори".  

 

На 20.10.2022 и 21.10.2022г. в компютърния кабинет №9 на СУ "Иван Вазов" от 13:00 часа ще се проведат обучения по дейност 2 на проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

 на тема "Работа със специални образователни платформи за обучение в електронна среда" 
с ученици съответно от 5Б и 5А клас.
 
На 25.10.2022г. от 13.30ч. и от 15.40ч. в компютърния кабинет на СУ "Иван Вазов" ще се проведе обучение по дейност 2 - две групи на проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" на тема "Информационни технологии в социално общуване".
  В обучението ще бъдат включени ученици от 1 клас.
 
На 26.10.2022г. от 13ч. в компютърния кабинет №9 на СУ "Иван Вазов" ще се проведе обучение по дейност 3 на проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" на тема  "Работа със специални образователни платформи за обучение в електронна среда".  В обучението ще бъдат включени педагогически специалисти от училището.
 
 
На 28.10.2022г. от 14ч. и от 16.30ч. в компютърния кабинет в сградата на начален етап на СУ "Иван Вазов" ще се проведат обучения по дейност 4
 на проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" на тема 
"Работа със специални образователни платформи за обучение в електронна среда".
           В обученията ще бъдат включени родители на ученици от първи клас.
 
 
На 15.12.2022г. от 12.30ч. в компютърния кабинет №9 на СУ "Иван Вазов" ще се проведе обучение по дейност 3
 на проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" на тема 
"Работа със специални образователни платформи за обучение в електронна среда".
           В обучението ще бъдат включени педагогически специалисти от училището.
 
   На 20.04.2023г. от 13.30ч. в компютърния кабинет на СУ "Иван Вазов" ще се проведе обучение по дейност 2
 на проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" на тема 
"Информационни технологии в социално общуване".
           В обучението ще бъдат включени ученици от 1 клас.
 

Дата: от 02.10.2023 до 06.10.2023г. ще се проведе обучение по дейност 2 в три групи

На 03.10.2023г. от 12.40ч. до 14.00ч. в компютърния кабинет на СУ "Иван Вазов" ще се проведе обучение по дейност 2 – 1 група

На 03.10.2023г. от 15.40ч. до 17.00ч. в компютърния кабинет на СУ "Иван Вазов" ще се проведе обучение по дейност 2 – 3 група

На 04.10.2023г. от 12.40ч. до 14.00ч. в компютърния кабинет на СУ "Иван Вазов" ще се проведе обучение по дейност 2 – 1 група

На 04.10.2023г. от 15.40ч. до 17.00ч. в компютърния кабинет на СУ "Иван Вазов" ще се проведеобучение по дейност  2 – 3 група

На 05.10.2023г. от 12.40ч. до 14.00ч. в компютърния кабинет на СУ "Иван Вазов" ще се проведе обучение по дейност 2 – 2 група

На 06.10.2023г. от 12.40ч. до 14.00ч. в компютърния кабинет на СУ "Иван Вазов" ще се проведе обучение по дейност 2 – 2 група