Проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие"

Проект BG05M2ОP001-3.003-0001

"Подкрепа за равен достъп и личностно развитие"

финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж",

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

галерия