Свободни места в паралелките

 

Свободни места в паралелките към I срок - 2020/2021 учебна година

 

Клас                        Брой свободни места
Подготвителна група 4
I 2
IIа 8
IIб 8
IIIа 9
IIIб 8
IV 4
Vа няма свободни места
Vб няма свободни места
VIа 2
VIб няма свободни места
VIIа 1
VIIб няма свободни места
VIII няма свободни места
3
Х 9
ХI 13
ХII 12